AKTIVACE PRÉMIOVÉHO PROGRAMU

PRÉMIOVÝ PROGRAM

Exkluzivní výhody pouze pro členy programu DesignGenius.
Podmínky programu Design Genius

Aktivovat ZDARMA
na 30 dní

OBCHODNÍ PRAVIDLA

Tyto podmínky upravují fungování a poskytování služby Design Genius.

Tyto podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je obchodní společnost STARCON design, s.r.o. IČO 27865282, DIČ CZ 27865282, se sídlem Lisabonská 799/8, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 122643, jako poskytovatel služby prémiového programu, služby Design Genius (dále jen „DesignGenius“) a na straně druhé zákazník – fyzická osoba, spotřebitel, který si pořídí službu Design Genius, jako objednatel (dále jen „Člen“). Tyto podmínky upravují fungování a poskytování služby Design Genius (dále jen „Podmínky“).

Pokud není některé otázka řešena Podmínkami, pak se užijí Obchodní podmínky.

I. Balíček služeb, které přináší Design Genius

V případě, že se zákazník stane Členem služby Design Genius, má možnost čerpat následující výhody:

1. Zvýhodněná doprava bez dalších poplatků

Člen má nárok na dopravu zboží zakoupeného na e-shopu DesignOutlet.cz zdarma v rámci České republiky. Dopravou se rozumí doručení na adresu.

2. Vrácení zboží v prodloužené lhůtě 30 dní

Člen je oprávněn vrátit zboží v prodloužené lhůtě 30 dní, přičemž na toto vrácení se užijí přiměřeně podmínky služby Odstoupení od smlouvy (vrácení zboží).

Tato služba není Členům dostupná v rámci zkušební doby členství a je možné ji využít pouze v případě, že členství je v okamžiku vrácení stále aktivní.

3. Prémiový nákup

Člen je oprávněn nakupovat v e-shopu DesignOutlet vybrané zboží za zvýhodněnou kupní cenu. Tato cena bude Členovi dostupná pouze po přihlášení do uživatelského účtu Člena na webových stránkách DesignOutlet.cz.

Členem se může stát pouze fyzická osoba, nikoliv však podnikatel, případně firma (právnická osoba)

Při získání členství DesignOutlet Premium je Člen povinen aktualizovat své osobní údaje na svém zákaznickém účtu v sekci „Můj účet“ a udržovat je aktualizované, pravdivé a úplné.

Podmínkou pro získání členství Design Genius je platba podporovanou platební kartou a uložení čísla platební karty pro případné další nákupy a případné prodloužení členství.

DesignOutlet upozorňuje, že majitel platební karty a osoba zaregistrovaná na daném zákaznickém účtu by měly být osoby totožné.

Členství DesignOutlet Premium lze získat i na zkušební dobu v trvání 30 dnů, Člen nemá v rámci zkušební doby členství přístup ke službě 30 dní na vrácení zboží. Podmínky pro získání členství na zkušební období jsou ovšem identické jako pro standardní členství, s výjimkou úhrady členství.

Člen bere na vědomí, že seznam zboží zařazený do této kategorie se může v průběhu času měnit.

II. Časový rozsah služeb

Služby v rámci Design Genius je možné využívat 24 hodin denně a 7 dní v týdnů.

Člen však bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za technické problémy mimo sféru webových stránek DesignOutlet.cz (např. nastavení sítí, nebo problémy s internetovým připojením Člena, nebo problémy s limitem objemu přenesených dat na straně Člena), které mohou vést k dočasnému přerušení nebo snížení kvality poskytované služby.

Kromě toho má poskytovatel právo bez předchozího oznámení nebo náhrady dočasně a na nejkratší možnou dobu znepřístupnit část služby z důvodu údržby služby a/nebo update a/nebo upgrade služby.

V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci poskytovatel nenese odpovědnost za zhoršení kvality či omezení poskytované služby.

O výpadcích poskytovaných služeb bude poskytovatel Členy informovat bez zbytečného odkladu, kdy se o takovémto výpadku dozví, a to buď prostřednictvím vyskakovacího (pop-up) okna po přihlášení do zákaznického účtu Můj účet, nebo e-mailem, nebo jiným vhodným způsobem.

III. Získání členství v Design Genius

Členství v Design Genius má dvě varianty, zkušební členství na dobu 30 dnů a standardní placené členství bez omezení na dobu jednoho, dvou nebo tří měsíců s možností dalšího prodloužení.

Získat členství Design Genius lze na stránkách DesignOutlet uhrazením poplatku za členství. Získat členství může každý registrovaný zákazník DesignOutlet, který alespoň jednou uzavřel kupní smlouvu prostřednictvím e-shopu DesignOutlet a tato smlouva nebyla ze strany zákazníka předčasně ukončena.

Členem se může stát pouze fyzická osoba, nikoliv však podnikatel.

Při získání členství Design Genius je Člen povinen aktualizovat své osobní údaje na svém zákaznickém účtu v sekci Můj účet a udržovat je aktualizované, pravdivé a úplné.

Členství Design genius lze získat i na zkušební dobu v trvání 30 dnů, Člen nemá v rámci zkušební doby členství přístup ke službě 30 dní na vrácení zboží. Podmínky pro získání členství na zkušební období jsou ovšem identické jako pro standardní členství, s výjimkou úhrady členství.

IV. Doba trvání a zrušení členství v Design Genius

Standardní doba trvání členství je 1, 2 nebo 3 měsíce. Členství bude automaticky prodlužováno o stejnou dobu, na kterou bylo dříve sjednáno, až dokud jej Člen nezruší, respektive nesdělí poskytovateli, že si již další automatické prodlužování členství nepřeje.

Informaci o stavu členství nalezne Člen vždy na svém zákaznickém účtu v sekci Můj účet.

Zrušit členství v Design Genius lze kdykoliv na stránkách DesignOutlet, kliknutím v sekci Můj účet. Účinnost zrušení členství nastává až k poslednímu dni trvání doby určité, na kterou bylo členství sjednáno. Členovi tedy nevzniká nárok na vrácení již uhrazeného poplatku za členství, ani její části a má až do ukončení členství přístup ke všem výhodám členství.

Bude-li Člen chtít opět využívat výhod Design Genius, musí znovu získat členství jeho zakoupením za aktuálně platné ceny.

Zkušební členství na dobu 30 dnů může každý zákazník DesignOutlet získat pouze jednou, nehledě na počet aktivovaných zákaznických účtů. Po dobu trvání zkušebního členství je Člen oprávněn členství kdykoliv ukončit. Pokud Člen členství ukončí a chce následně získat opětovně členství, pak již nelze využít nabídky zkušebního členství.

Po uplynutí zkušební doby členství je Členovi automaticky zpřístupněno plnohodnotné placené členství s požadavkem úhrady poplatku za členství ve službě DesignOutlet Genius, pokud Člen neodmítne automatickou změnu členství, což sdělí před uplynutím zkušební doby členství. Na tuto skutečnost je Člen v rámci zkušební doby členství několikrát upozorněn, zejména formou e-mailu.

Člen objednáním služby DesignOutlet Genius souhlasí s poskytnutím této služby před uplynutím zákonné 14 denní lhůty k odstoupení.

V. Poplatek za členství v Design Genius

Zkušební členství na dobu 30 dnů získává Člen Design Genius zdarma. Po ukončení zkušebního členství, počíná běžet standardní doba trvání členství, tj. 12 měsíců, přičemž prvním dnem následujícím po ukončení zkušebního členství má Člen na výběr z následujících variant prodloužení dalšího členství:

  • poplatek za standardní členství (1 měsíc) 400,- Kč vč. DPH
  • poplatek za standardní členství (2 měsíce) 720,- Kč vč. DPH (Sleva 10%)
  • poplatek za standardní členství (3 měsíce) 960,- Kč vč. DPH (Sleva 20%)

Jakákoliv varianta je splatná ještě před uplynutím zkušebního členství a poplatek za členství musí být připsán na účet poskytovatele nejméně 3 dny před uplynutím zkušební lhůty, jinak členství zaniká.

Nevyužije-li Člen nabídku zkušebního členství, či nebude-li moci ji opětovně využít, pak standardní doba trvání členství je minimálně 1 měsíc, přičemž podmínkou k zahájení členství je úhrada poplatku v příslušné výši a jeho připsání na účet poskytovatele.

Člen může po uplynutí lhůty u zvolené varianty standardního členství prodloužit členství o jiné časové období, než dříve zvolil (například: po uplynutí členství v délce 1 měsíce může prodloužit členství o další 3 měsíce nebo naopak).

Aktuální poplatek za členství v Design Genius je uvedena na stránkách DesignOutlet. DesignOutlet garantuje neměnnou výši poplatku pro Členy po dobu trvání standardní doby členství v délce 12 měsíců, avšak vyhrazuje si právo měnit poplatek v případě prodloužení členství či pro nové Členy. DesignOutlet informuje o změně výše poplatku všechny zákazníky prostřednictvím svých internetových stránek a stávající Členy informuje formou e-mailu. Případné zvýšení poplatku pro stávající Členy nabývá platnosti při obnovování členství.

DesignOutlet výslovně uvádí, že i stávající Členové mají možnost zažádat v rámci svého zkušebního období o následné hrazení ročního členství měsíčními splátkami v souladu s těmito podmínkami.

VI. Povinnosti Člena Design Genius

1. Možná omezení

Služba Design Genius je určena výhradně pro soukromé využití. Je zakázáno nakupovat produkty nebo za účelem dalšího prodeje, pronájmu, pro své zákazníky a/nebo členy, případně pro potenciální zákazníky a/nebo potencionální členy, či za jakýmkoliv jiným komerčním účelem.

2. Členství nelze převést

Člen nemůže postoupit či převést své členství, nebo jakékoliv práva či závazky z něj vyplývající, na třetí osobu, a to ani bezúplatně.

3. Dodržování podmínek a zákonů

Poskytovatel je oprávněn ihned a bez náhrady ukončit Členovi členství v případě, že:

  • má důvodné podezření, že Člen používá Design Genius v rozporu s platnými zákony a/nebo dobrými mravy, nebo pro porušování práv třetích osob nebo k páchání či napomáhání trestné činnosti;
  • Člen zneužívá, blokuje, pokouší se narušit stabilitu nebo modifikuje jakoukoliv součást internetových stránek Designoutlet;
  • Poskytovatel má důvodné podezření, že skutečným uživatelem Design Genius je jiná osoba než registrovaný Člen;
  • Člen poruší povinnosti stanovené v Podmínkách;
  • Člen nevyužívá služeb poskytovaných v rámci Design Genius výhradně pro soukromou potřebu.

4. Odpovědnost za své přístupové údaje

Člen je výhradně odpovědný za ochranu a utajení svých přístupových údajů ke svému zákaznickému účtu (zejména hesla) a souhlasí s tím, že své heslo nikdy nesdělí nikomu jinému a také nebude používat účet, jméno nebo heslo žádného jiného Člena. Poskytovatel nenese žádným způsobem odpovědnost za užití přihlašovacího jména nebo hesla třetí osobou. Ve vztahu k poskytovateli je Člen zavázán i z jednání provedených za použití jeho přihlašovacího jména a hesla třetí osobou.

V rámci bezpečnostních opatření Poskytovatel Členům důrazně doporučuje dodržovat zásady bezpečnosti na internetu.

VII. Všeobecná ustanovení

Tyto Podmínky a vztahy z nich vyplývající se řídí právním řádem České republiky.

V případě, že kterékoli ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, potom neplatnost, neúčinnost či nevykonatelnost takového ustanovení nemá a nebude mít vliv na platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení, nestanoví-li zákon jinak.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu Podmínek, a jejich změna je účinná ode dne zveřejnění na DesignOutlet, není-li v Podmínkách stanoveno jinak.

Člen bere na vědomí, že nepodstatná změna těchto Podmínek nemusí být Členům oznámena formou emailu, stačí její zveřejnění na stránkách DesignOutlet.

O podstatných změnách Podmínek, které jsou v neprospěch Člena (např. změna výše poplatku pro další období), poskytovatel informuje Člena vhodným způsobem nejpozději 30 dní před takto plánovanou změnou. Pokud se Člen ve lhůtě 15 dnů od upozornění dle předchozí věty nevyjádří, že se změnou nesouhlasí, má se za to, že se změněným zněním Podmínek vyslovil souhlas. V případě nesouhlasu Člena se změněným zněním Podmínek dojde ke zrušení členství k poslednímu dni standardní doby a nebude automaticky prodlouženo, po tuto dobu pro Člena platí stávající Podmínky.

Pokud dojde ze strany DesignOutlet k úplnému ukončení DesignOutlet Genius, má Člen, který hradí své standardní členství jednou úhradou za rok trvání členství, nárok na vrácení alikvotní části uhrazeného členského poplatku s ohledem na počet měsíců, kdy služba byla poskytována, resp. kdy služba poskytována nebude.

Pokud dojde ze strany DesignOutlet k úplnému ukončení DesignOutlet genius, má Člen, který hradí své standardní členství v pravidelných měsíčních úhradách, nárok na vrácení alikvotní části uhrazeného měsíčního poplatku za měsíc, ve kterém bylo DesignOutlet Geniua ukončeno, tedy DesignOutlet vrátí Členovi alikvotní část členského poplatku za počet dnů, po které služba nebude poskytována v daném měsíci. Žádné další měsíční úhrady ze strany Člena pochopitelně nebudou vyžadovány.

Člen ve zkušebním období nemá nárok na žádnou kompenzaci v případě, kdy bude DesignOutlet Genius ukončeno ze strany DesignOutlet.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 15.8.2016

Chcete ještě větší slevu?

Poradíme vám, jak ji získat!
Stačí jen vyplnit Váš email.
Na tento email Vám zašleme obchodní nabídky s individuálními akcemi a slevami.
Můžete se kdykoliv odhlásit.

Doprava zdarma platí na každou objednávku. Stále.
Od žárovky až po skříň, vše vám dovezeme za 0 Kč.

Nakupujte bez obav.
Všechno zboží můžete do měsíce vrátit!
Pouze pro stálé zákazníky (po zkušební době)

Nejvýhodnější cenové nabídky bývají rychle pryč.
Od nás dostanete avízo ještě před začátkem akce.

Vážíme si stálých zákazníků. A myslíme na ně.
Chcete dostávat nabídky pro VIP klientelu?

Exkluzivní nákup pouze pro členy DESIGN GENIUS.
Každý týden nové nabídky.

Prvních 30 dní služby je zdarma. Pro aktivaci je nutné mít založený klienský účet na webu (registrovat se).
Službu lze kdykoliv zrušit. Zkušební dobu nelze opakovat.

JIž mám DesignGenius Nemám zájem Vyzkoušet na 30 dní zdarma


Upozornění...

Zákaznický program DesignGenius je určený výhradně pro privátní zákazníky.
Podnikatelské subjekty s IČO mají možnost
nakupovat za velkoobchodní ceny na webu
DESIGN DISCOUNT.cz


ROZUMÍM